Informatie rond ALV

In onze laatste nieuwsbrief hebben wij al aangekondigd dat ook wij als organisatie te maken heb-ben met de gevolgen van het coronavirus.
Volgens artikel 15 van het huishoudelijk regelement zou de Algemene LedenVergadering uiterlijk in mei moeten plaatsvinden.

Als bestuur hebben wij gemeend dat de ALV geen doorgang kan vinden vanwege de beperkingen voor samenkomsten die de overheid iedereen heeft opgelegd. Daarnaast was het op deze termijn niet mogelijk om een eventuele ‘onlinevergadering’ via videoverbinding te organiseren. De reden daarvoor was dat er tijdens de ALV anoniem gestemd moet worden, nieuwe bestuursle-den voorgesteld moeten worden, er gelegenheid gegeven moet worden om een tegenkandidaat te presenteren, etc. Allemaal zaken die niet eenvoudig op afstand te regelen zijn.

De verplichting om de Jaarrekening over 2019 goedgekeurd te krijgen, heeft inmiddels zijn beslag genomen. Uiterlijk eind juli ligt de jaarrekening ter inzage bij de accountant, mits de kascommissie geen notoire bezwaren tegenkomt in de stukken.

Wij als bestuur vonden het onze plicht om u via dit schrijven te informeren over onze bezigheden met betrekking tot de vereniging. Er zal zonder meer een jaarvergadering plaatsvinden. Momen-teel staat deze gepland voor 12 november 2020. Zodra wij meer weten omtrent locatie en moge-lijkheden en misschien beperkingen, zullen wij u op de hoogte stellen.

Met dank voor u aandacht en blijf gezond!

Het bestuur Stoomplatform

193